Wrocław, 09.12.2002 r..

Nr 249

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY:

3480 –

z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piechowice w okręgu wyborczym nr 7, do Rady Miejskiej w Pieńsku w okręgu wyborczym nr 4, do Rady Miasta w Świeradowie Zdroju w okręgu wyborczym nr 3, do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 9, do Rady Gminy Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 4, do Rady Gminy w Wińsku w okręgu wyborczym nr 9

22053

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

3481 –

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

22054

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3482 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice uchwalonym uchwałą nr XXIX/229/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 1996 r., dla obszaru oznaczonego na załączniku do niniejszej uchwały

22057

3483 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 września 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótki w odniesieniu do terenu działek nr: cz. 22/4, 22/3, 22/2, 22/1 AM 12 w obrębie Strzeblów

22063

3484 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 września 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótki – ulica Turystyczna dz. nr 25/2, AM 16

22066

3485 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, Sztabową, Bernarda Pretficza i placem Powstańców Śląskich w części A we Wrocławiu

22069

3486 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od ul. Janowskiej w obrębie Pracze Odrzańskie we Wrocławiu

22073

3487 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przepompowni ścieków sanitarnych Brochów we Wrocławiu

22077

3488 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

22081

3489 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

22088

3490 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach

22096

3491 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 10 października 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

22096

3492 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

22103

3493 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

22104

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3494 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

22105

UCHWAŁY RAD GMIN:

3495 –

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna
Góra

22106

3496 –

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “Ogorzelec II” położonego w gminie Kamienna Góra (obręb wsi Ogorzelec, Leszczyniec, Szarocin)

22123

3497 –

Rady Gminy w Gromadce z dnia 25 września 2002 r. w sprawie opłaty za powierzchnię użytkową lokali komunalnych obowiązującą na terenie gminy Gromadka

22140

3498 –

Rady Gminy w Gromadce z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gromadka

22140

3499 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2002 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga

22143

3500 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 września 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności

22144

3501 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jerzmanowa

22144

3502 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/243/2002 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości procentowej stawki opłaty adiacenckiej

22146

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

3503 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze

22146

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 23,33 zł