Wrocław, 14.02.2002 r..

Nr 18

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

447 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystyki w Kudo-wie Zdroju przy ulicy Chrobrego, w obrębie Czermna, na działce nr 370/2 AM-11

1278

448 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystyki w Kudowie Zdroju, w obrębie Brzozowie, na działce nr 223 AM-15

1282

449 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystyki w Kudowie Zdroju, w obrębie Brzozowie, na działce nr 182 AM-13

1286

450 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystyki w Kudowie Zdroju, w obrębie Czermna, przy ulicy Kościuszki, na działkach nr: 451, 454, 455, 456, 459/2 AM-13

1290

451 –

Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/174/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze, zasad ustalenia ulg przy sprzedaży tych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych dla najemców w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia pierwszej opłaty i wysokości opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu pod tymi nieruchomościami

1294

452 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1295

453 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec

1295

454 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

1299

455 –

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaworek w gminie Ząbkowice Śląskie

1300

456 –

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Tarnów

1304

457 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie

1308

458 –

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1312

459 –

Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian do uchwały nr 391/98 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

1315

460 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubina

1315

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

461 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi nieruchomości gminnych

1319

UCHWAŁY RAD GMIN:

462 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dziadowa Kłoda

1319

463 –

Rady Gminy Źórawina z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szukalice

1339

464 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szukalice

1343

465 –

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra

1349

466 –

Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1349

467 –

Rady Gminy w Sulikowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

1350

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

468 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” z siedzibą w Polkowicach

1350

  

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 18,85 zł