Wrocław, dnia 19.06.2001 r.

Nr 62

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 738 

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na działce nr 168/2 AM 3 we wsi Ścinawka Dolna . . . . . . . . . . . . . . . .

 2429

 739 

Rady Miasta Lubań z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/385/98 z dnia 24 lutego 1998 r. Rady Miejskiej w Lubaniu w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Lubań . . . . . . . . . . . . . .

 2432

 740 

Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/96/2000 Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Świeradowa Zdroju podatków i opłat lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2432

 741 

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 201/XXVI/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Nowa Ruda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2433

 742 

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 73/X/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2435

 743 

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia cen usług noclegowych świadczonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kłodzku . . . . .

 2437

 744 

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 kwietnia 2001 r.  zmieniająca  uchwałę  Rady Gminy i Miasta w Sobótce nr XLVII/345/98 z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka . . . . . . . .

 2438

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

 745 

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków autobusowych stanowiących własność komunalną gminy Prochowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2438

 746 

Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 5/XXXVII/97 z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2439

UCHWAŁY RAD GMIN:

 747 

Rady Gminy w Żukowicach z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice . .

 2439

 748 

Rady Gminy w Wińsku z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy w Wińsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2442

 749 

Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 22 lutego 2001 r. nr XXXI/222/2001 dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy w Wińsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2443

 750 

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/155/00 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2443

 751 

Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2444

 752 

Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/XXXIV/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2444

 753 

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2445

 754 

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia sołtysów za inkaso należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku lokalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2445

 755 

Rady Gminy Domaniów z dnia 27 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2446

 756 

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt oraz ustalenia opłaty za znakowanie zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2447

 757 

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych . . . . . . . .

 2447

 758 

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Stradomi Dolnej przez zakłady pracy, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne . . . .

 2448

 759 

Rady Gminy Rudna z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rudna . . . . .

 2448

 760 

Rady Gminy w Platerówce z dnia 28 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2449

 761 

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/136/99 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla terenu gminy Dzierżoniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2449

 762 

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Dzierżoniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2450

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

 763 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy  dla  ciepła  przedsiębiorstwu  Harpen Polska Spółka  z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2451

INFORMACJA:

 764 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/613A/692/W/3/2001/RW . . . .

 2459

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 11,22 zł