Wrocław, 27.11.2001 r..

Nr 157

TREŚĆ:

Poz.:

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2162–

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej nr 15

7448

2163–

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, stanowiącego załącznik do uchwały nr XVIII/106/2000 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 września 2000 r

7448

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2164–

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

7449

2165–

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Samotna – Gomółki w Głogowie

7449

2166–

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania osiedla “Hutnik I” – “Hutnik II” – “Słoneczne” – “Sportowe” w Głogowie

7454

2167–

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice – Krzepów w Głogowie

7460

2168–

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie

7466

2169–

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/125/2000 dotyczącej zasad określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7469

2170–

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

7469

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2171–

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prusice

7470

UCHWAŁY RAD GMIN:

2172–

Rady Gminy Domaniów z dnia 11 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich liczby

7471

2173–

Rady Gminy w Głogowie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży, określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych
i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Głogów

7472

2174–

Rady Gminy Rudna z dnia 30 października 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Rudna

7472

2175–

Rady Gminy Rudna z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania oraz zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Rudna

7490

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 12,93 zł