2168

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Miejskiej w Głogowie nr VI/75/99 z dnia 15 marca 1999 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzającego śródmiejskie tereny nadodrzańskie miasta Głogowa i nr XX/283/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr VI/75/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzającego śródmiejskie tereny nadodrzańskie miasta Głogowa uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie
nr XXXIII/273/97 z dnia 22 kwietnia 1997 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 11 z dnia 22 maja 1997 r., poz. 114, ze zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie nr III/29/98 z dnia 12 grudnia 1998 r. dla terenu określonego w załączniku do niniejszej uchwały
w skali 1:2000.

§ 2

W granicach terenów określonych w załączniku tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie
nr XXIII/273/97 z dnia 22 kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 11 z dnia 22 maja
1997 r., poz. 114) ze zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie nr III/29/98 z dnia
12 grudnia 1998 r.

§ 3

Dla terenu określonego w załączniku wprowadza się zmianę ustaleń w zakresie sposobu użytkowania
w sposób następujący:

1. Dla terenu oznaczonego symbolem KK:

1) przeznaczenie terenu na cele komunikacji kolejowej;

2) dopuszcza się podział terenu mający na celu oddzielenie od funkcji podstawowej terenów zbędnych dla funkcjonowania kolei;

3) dopuszcza się przeznaczenie terenów zbędnych dla funkcjonowania kolei na usługi, produkcję, składy i administrację oraz drogi wewnętrzne niezbędne dla obsługi tych terenów, zabrania się lokalizacji funkcji mieszkaniowej;

4) na terenach określonych w pkt 3) ustala się możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących oraz budowę nowych, w tym urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się funkcje uzupełniające, np. garaże i parkingi.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem KZ:

1) przeznaczenie terenu na cele komunikacji publicznej – droga zbiorcza;

2) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 15 m, zalecana 20 m;

3) w liniach rozgraniczających dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego i obiektów małej architektury oraz przystanków komunikacji zbiorowej;

4) dopuszcza się korekty przebiegu linii rozgraniczających pas drogowy ze względu na istniejące ograniczenia techniczne.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem U, P, S:

1) przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy i administrację;

2) teren należy włączyć do przylegającego kompleksu terenów przemysłowo-składowych i uregulować jego stan prawny;

3) warunki zagospodarowania jak w ust. 1 pkt 4);

4) linia zabudowy – min. 6,0 m od krawędzi jezdni ulicy KZ.

§ 4

1. Wszelkie działania, jak: rozbudowa, przebudowa
i modernizacja wodociągowej wieży ciśnień musi być bezwzględnie uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2. Wszelkie roboty ziemne należy prowadzić wyłącznie po zgłoszeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z wykonaniem dokumentacji naukowej i zabezpieczenia ruchomego materiału naukowego. Badania prowadzić na koszt inwestora.

§ 5

Dla terenu określonego w § 1 uchwały ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w wysokości 30%.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
EUGENIUSZ PATYK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. (poz. 2168)