Wrocław, dnia 27.09.2001 r.

Nr 120

TREŚĆ:

Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

 1557 –

z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miasta Wrocławia 

 5363

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 1558 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2001 r. zmieniająca Statut Powiatu Świdnickiego

 5363

 1559 –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 6 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legnickiego

 5364

 1560 –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 6 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu legnickiego

 5366 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1561 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/210/96 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 5367

 1562 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/220/00 z dnia 19 maja 2000 r.  w  sprawie  emisji  obligacji komunalnych Miasta Świdnicy

 5367

 1563 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/181/2000 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie opłat administracyjnych

 5368

 1564 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Elsterskiej nr 2

 5369

 1565 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. T. Kościuszki

 5372

 1566 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju – Sokołówce – ul. Tuwima

 5376

 1567 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 5380

 1568 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/176/2000 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

 5380

 1569 –

Rady Miasta Lubań z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie miasta Lubania

 5381

 1570 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/228/96 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy  

 5381

 1571 –

Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lubawka 

 5382

 1572 –

Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Strzelin

 5386

 1573 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 13 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/37/2001 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Miasta Oława

 5403

UCHWAŁY RAD GMIN:

 1574 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Lutomia Dolna, oznaczonego w planie symbolem 13.5 RPU

 5403

 1575 –

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach

 5406

 1576 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 10 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jemielno

 5406

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJE:

 1577 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/821A/9195/W/3/2001/BK

 5407

 1578 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/829A/146/W/3/2001/RW

 5407

 1579 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/239A/459/W/3/2001/ASA

 5408

 1580 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/615A/1560/W/3/2001/MJ

 5408

 1581 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1000/3188/W/3/2001/RW

 5409

 1582 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/486A/686/W/3/2001/BK oraz nr PCC/510A/686/W/3/2001/BK 

 5409

 1583 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/252-B/4/2001/II/DT

 5410

 1584 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/1560-A/5/2001/I/TT

 5411

 1585 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/252-A/4/2001/III/DT

 5411

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,91 zł