Wrocław, dnia 10.09.2001 r.

Nr 110

TREŚĆ:

Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1423 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

 4962

 1424 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę
nr VI/34/01 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

 4962

 1425 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie Śląskie, wieś Młynowiec 

 4963

 1426 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie Śląskie

 4965

 1427 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kletno w gminie Stronie Śląskie

 4970

 1428 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stronie Śląskie, wieś Strachocin 

 4972

 1429 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siennej i Janowej Góry, gmina Stronie Śląskie

 4974

 1430 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 4 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

 4980

 1431 –

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlina Zdrój

 4980

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJE:

 1432 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCCC/226A/459/W/3/2001/ASA
i OCC/74A/459/W/3/2001/ASA

 4981

 1433 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/392A/141/W/3/2001/MJ

 4981

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 8,65 zł