D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 27 listopada 2000 r. Nr 47

Treść:

Poz:

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 737 –

nr XXI/165/2000 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Galowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2052

poz. 738 –

nr XXVIII/256/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar działek nr 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10 w Radomierzycach w gminie Święta Katarzyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2055

poz. 739 –

nr XXVIII/258/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar działki nr 49/2 i część działki nr 51/1 w Radomierzycach, gmina Święta Katarzyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2061

poz. 740 –

nr XXII/246/2000 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów, terenu położonego w obrębie wsi Piława Dolna, oznaczonego w planie symbolem 5 MNU (część) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2066

poz. 741 –

nr XXII/247/2000 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów, terenu położonego w obrębie wsi Ostroszowice, oznaczonego w planie symbolami 1.17 U (część) i 1.18 MP (część) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2068

UCHWAŁY RADY DOLNOŚLĄSKIEJ

REGIONALNEJ KASY CHORYCH:

poz. 742 –

nr 24/2000 Rady Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych z dnia 18 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2070

poz. 743 –

nr 34/2000 Rady Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany statutu Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2070

INFORMACJA:

poz. 744 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr WCC/928/1432/ /W/3/2000/BP w sprawie udzielenia koncesji Przedsiębiorstwu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa w Przemkowie Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2077

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362