D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2000 r. Nr 31

Treść:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 516

nr 10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie gminy Lewin Kłodzki w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego . . .

1486

ZARZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 517

nr 118 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, ustalenia numerów, granic oraz ich siedzib w wyborach prezydenckich na terenie gminy Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1486

UCHWAŁA RADY POWIATU:

poz. 518

nr XV/110/2000 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Milickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1487

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 519

nr XXIV/161/2000 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmian obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1490

poz. 520

nr 0150/XXII/198/2000 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Oborniki Śląskie stałych obwodów głosowania . . . . . . . . . . . . . . . .

1491

poz. 521

nr XXI/126/2000 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, określenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych . .

1492

poz. 522

nr XXI/127/2000 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Kowary obwodów głosowania w szpitalach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1493

poz. 523

nr XXV/437/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w podziale miasta Wałbrzycha na obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1494

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

poz. 524

nr XXI/102/00 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wleń . . . . . .

1500

poz. 525

nr XXV/123/00 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wleń . . . . . . . . . . . . . .

1512

poz. 526

nr XXIII/221/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zmian w podziale gminy i miasta Środa Śląska na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1513

poz. 527

nr XXV/208/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 114/98 Zarządu Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 1998 r. dot. utworzenia obwodów głosowania dla wyboru rad gmin, rad powiatów i sejmików województw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1514

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 528

nr XXVIII/238/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1516

poz. 529

nr XXVIII/253/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Wilków, oznaczonego w planie symbolem 26.1 UK .

1517

poz. 530

nr XXVIII/254/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Krzczonów, oznaczonego w planie symbolem 22.3 US . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1519

poz. 531

nr XXVIII/255/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica terenu położonego w obrębie wsi Słotwina, oznaczonego w planie symbolem 3.5. RPZ

1521

poz. 532

nr 167/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zgorzelec . . . . . . . . . . . . . . . . .

1523

poz. 533

nr XXIV/158/2000 Rady Gminy w Wińsku z dnia 27 czerwca 2000  r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wińsko obejmującej obszar działki nr ew. 169/4 we wsi Chwałkowice, na terenie gminy Wińsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1523

poz. 534

nr XXIV/159/2000 Rady Gminy w Wińsku z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wińsko dla terenu działek nr ew. 356/1 i 356/2 w obrębie wsi Wińsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1527

POROZUMIENIE:

poz. 535

nr GP/1/2000 spisane w Głogowie dnia 9 sierpnia 2000 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Głogowskiego a Zarządem Miasta Głogowa

1531

DECYZJA:

poz. 536

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2000 r. nr OWR-820/30-A/23/2000/JK zmieniająca decyzję nr OWR-820/30-A/15/99/JK z dnia 8 lipca 1999 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła 1/99 Zakładu Ciepłowniczego “TERM-HYDRAL” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1532

INFORMACJA:

poz. 537

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr OWR-820/102-A/10/2000/I/MB odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1533

OBWIESZCZENIA:

poz. 538

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Legnicy oraz Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1534

poz. 539

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Marciszowie i Rady Gminy w Żórawinie przeprowadzonych w dniu 13 sierpnia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1534

POSTANOWIENIA:

poz. 540

nr 19 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Miasta i Gminy w Sobótce przed upływem kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1536

poz. 541

nr 20 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające postanowienie nr 19 z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1537

 

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
PL ISSN 0239-8362