D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 11 stycznia 2000 r. Nr 1
 

Treść:

Poz.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 1

nr 3 z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 2

nr XI/90/99 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany statutu miasta i gminy Syców . . . . . . . . . . . . . . .

3

poz. 3

nr XIII/103/99 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 9 grudnia 1999 r. dotycząca wprowadzenia zmian w uchwale nr XI/90/99 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany statutu miasta i gminy Syców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

poz. 4

nr XIII/132/99 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Minkowice Oławskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

poz. 5

nr XI/68/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 1999 r. zmieniająca uchwałę nr VII/36/90 Rady Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie statutu gminy Radków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 6

nr X/109/99 Rady Gminy Oława z dnia 17 września 1999 r. w sprawie zatwierdzenia planu miejscowego terenu usytuowanego we wsi Bystrzyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

poz. 7

nr X/110/99 Rady Gminy Oława z dnia 17 września 1999 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usytuowanego we wsi Jankowice, działka nr 185/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

poz. 8

nr XVII/146/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Bystrzyca Dolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

poz. 9

nr XVII/147/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Bystrzyca Dolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

poz. 10

nr XII/80/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty zatwierdzonego uchwałą nr VII/30/90 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 26 września 1990 r., która obejmuje obszar działki o numerze ewidencyjnym 330 we wsi Piersno z przeznaczeniem na eksploatację złóż kopalin pospolitych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

poz. 11

nr XII/81/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty zatwierdzonego uchwałą nr VII/30/90 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 26 września 1990 r., która obejmuje obszar działek o numerach ewidencyjnych 33/1, 34, 36, 37/2, cz. dz. 70, cz. dz. 74/1, cz. dz. 73 we wsi Siemidrożyce z przeznaczeniem na eksploatację złóż kopalin pospolitych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57
Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Elżbieta Szydłowska
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362