naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 09.06.2004 r.

Nr 109

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1924 –

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego

10173

1925 –

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w statucie Powiatu Milickiego

10173

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1926 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za świadczenia usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie Żmigród

10174

1927 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty, rozkładania na raty oraz ustalania umownej stawki oprocentowania przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych

10174

1928 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

10175

1929 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pieszyce

10176

1930 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Wrocław

10184

1931 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/391/02 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 9 października 2002 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, usługowych oraz piekarni na terenie miasta Bielawa

10210

1932 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

10210

1933 –

Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe

10212

1934 –

Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego sumy wydatków mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wraz z ryczałtem na zakup opału

10212

1935 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami bądź budynkami innymi niż mieszkalne lub ich częściami, stanowiącymi mienie komunalne oraz zasad ustalania czynszu

10213

1936 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości spółdzielniom mieszkaniowym

10214

1937 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na terenie miasta Strzelina

10215

1938 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Twardogóra

10215

UCHWAŁY RAD GMIN:

1939 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

10216

1940 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stoszowice

10217

1941 –

Rady Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

10223

1942 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Stępin

10226

1943 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 267/XXXI/2001 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

10235

1944 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości położonych na terenach, dla których z dniem 1 stycznia 2004 r. przestały obowiązywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub dla których nie sporządzono planu zagospodarowania przestrzennego

10235

1945 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w uchwale nr 63/VII/2003 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 marca 2003 r.

10236

1946 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Domaniowice

10237

1947 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica

10249

1948 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko bibliotekarza i pedagoga

10252

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1949 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przemkowie przeprowadzonych w dniu 23 maja 2004 r.

10253

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 30,80 zł