Wrocław, 27.11.2003 r..

Nr 216

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3089 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie.

19687

3090 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla “Kopernik” w Głogowie

19691

3091 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Strzegom.

19704

3092 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2003 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2004.

19705

3093 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Oborniki Śląskie.

19705

3094 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 października 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/317/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Bardo.

19706

3095 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zakazu prowadzenia działalności handlowej poza targowiskami na terenie miasta Świdnica.

19706

3096 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany nazw ulic miasta Świdnicy.

19707

3097 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom miasta Świdnicy.

19709

3098 –

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 28 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce.

19712

3099 –

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

19715

3100 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dla budowanych przez TBS w Bielawie 2 budynków przy ul. Hempla.

19716

3101 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2003 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

19717

3102 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Oleśnicy i uchwały nr XXIX/207/2001 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Oleśnicy.

19717

3103 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeg Dolny.

19718

3104 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 października 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

19720

3105 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 października 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

19721

3106 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Kłodzku.

19722

3107 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach nr IV/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

19722

UCHWAŁY RAD GMIN:

3108 –

Rady Gminy Oława z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, gmina Oława.

19723

3109 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 28 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Paszowice.

19728

3110 –

Rady Gminy Ruja z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ruja.

19728

3111 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

19740

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJE:

3112 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wniosku Zarządu Nieruchomości “Wspólny Dom” w Piechowicach w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

19742

3113 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.

19742

3114 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji w zakresie wytwarzania ciepła dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

19743

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 16,60 zł