Wrocław, 14.11.2003 r..

Nr 210

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2994 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wiejskiej i ul. Broniewskiego w Oławie.

19370

2995 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 3 września 2003 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania i dodatków do wynagrodzenia nauczycieli.

19374

2996 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Strzegom, obejmującej obszar dawnych koszar Wojska Polskiego przy ul. Armii Krajowej.

19379

2997 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1–7 położonych przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze.

19385

2998 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych w jednostce “Czarne”.

19394

2999 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń i ustalania odpłatności za usługi świadczone przez Dom Dziennego Pobytu w Świdnicy.

19400

3000 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 października 2003 r. zmieniająca uchwałę nr L/224/98 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów na okres od 1 listopada 2003 r. do 31 marca 2004 r.

19402

UCHWAŁY RAD GMIN:

3001 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 września 2003 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, usługowych oraz piekarni na terenie gminy Łagiewniki.

19402

3002 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz odpadów komunalnych stałych na wysypisko gminne w miejscowości Przystronie w 2004 r.

19405

3003 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Jerzmanowa.

19405

3004 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr IV/28/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie gospodarowania odpisem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zasad udzielania dopłat do czesnego dla nauczycieli dokształcających się zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszyna.

19406

3005 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 października 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Iwinach.

19407

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3006 –

zawarte w dniu 31 października 2003 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Niemcza w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

19409

INFORMACJE:

3007 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany koncesji udzielonej przedsiębiorcy Jackowi Albinowi Szymańskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Technik Grzewczych “Protem” z siedzibą w Krakowie.

19410

3008 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla Zakładu Ciepłowniczego “TERM – HYDRAL” spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

19411

3009 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego “TERM – HYDRAL” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

19411

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,90 zł