Wrocław, 28.10.2003 r..

Nr 203

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2860 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przemysłowo-składowego, położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka.

18860

2861 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorców rejestru skupu metali żelaznych na terenie miasta Świdnica.

18875

2862 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pyszczyn, gmina Żarów.

18875

2863 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko.

18881

2864 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Nowa Ruda.

18908

2865 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla budynku przy ulicy Przechodniej nr 3 budowanego przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

18909

2866 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 237/XXIX/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie.

18910

2867 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 60/VI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

18910

2868 –

Rady Miejskiej Lądek Zdrój z dnia 25 września 2003 r. zmieniająca uchwałę nr IX/81/2003 Rady Miejskiej Lądek Zdrój z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej.

18911

2969 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/57/2002 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kutrowskiego – oś. J. Sobieskiego w Oławie.

18913

2870 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

18913

2871 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu nr 1 w Pieńsku.

18919

2872 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej “Nadodrze” w Głogowie.

18919

2873 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Głogów

18920

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2874 –

Rady Miasta i Gminy we Wleniu z dnia 8 września 2003 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych.

18951

UCHWAŁY RAD GMIN:

2875 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Burkatów, gmina Świdnica.

18951

2876 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zawiszów, gmina Świdnica.

18954

2877 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty za powierzchnię użytkową lokali komunalnych obowiązującą na terenie gminy Gromadka.

18957

2878 –

Rady Gminy Oława z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Jankowice Małe.

18957

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 24,40 zł