Wrocław, 30.09.2003 r..

Nr 184

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2675 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie pn. Zespół Opieki Zdrowotnej.

16930

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2676 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha.

16933

2677 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/91/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

16947

2678 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/40/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie stosowania bonifikat przy sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

16948

2679 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębniki.

16948

2680 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowolesie.

16959

2681 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gębice.

16971

2682 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

16982

2683 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeradów Zdrój.

16982

UCHWAŁY RAD GMIN:

2684 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu dzieci i młodzieży.

16996

2685 –

Rady Gminy Mietków z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mietków.

16996

2686 –

Rady Gminy Mietków z dnia 9 września 2003 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mietków.

17012

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2687 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa “Ciepłownictwo” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie.

17016

INFORMACJA:

2688 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu.

17020

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 22,30 zł