Wrocław, 26.08.2003 r..

Nr 133

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2352 –

Rady Powiatu w Wołowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy “Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołowski

10788

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2353 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży gruntów zabudowanych stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domków jednorodzinnych

10791

2354 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru rozwoju Astra we Wrocławiu

10793

2355 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe

10805

2356 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Paniowice

10805

2357 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003–2008

10807

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2358 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze miasta i gminy Prusice .

10815

UCHWAŁY RAD GMIN:

2359 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niechlów

10817

2360 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żórawina

10821

2361 –

Rady Gminy Lubin z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin, zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

10829

2362 –

Rady Gminy w Męcince z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince do wydawania w imieniu Wójta Gminy Męcinka decyzji administracyjnych .

10830

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2363 –

zawarte w dniu 4 sierpnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Lwóweckim a Miastem i Gminą Mirsk w sprawie utworzenia zespołu szkół, w skład którego wejdą Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Mirsku i Gimnazjum w Mirsku

10831

DECYZJA:

2364 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o. o.

10832

INFORMACJA:

2365 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. .

10838

OBWIESZCZENIE:

2366 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyborzu oraz do Rady Gminy w Udaninie przeprowadzonych w dniu 10 sierpnia 2003 r. .

10839

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 15,70 zł