Wrocław, 07.08.2003 r..

Nr 121

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2172 –

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego

9728

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2173 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ząbkowice Śląskie

9730

2174 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w Mokronosie Górnym

9748

2175 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy Zdroju

9750

2176 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Bierutów z dnia 27 września 2001 r. w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Bierutów

9763

2177 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

9764

2178 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/193/98 z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego

9765

2179 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/379/02 z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Górze

9766

2180 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad przyznawania dożywiania uczniów i zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane na dożywianie w ramach zadań własnych gminy

9766

2181 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Karpacz

9767

2182 –

Rady Miasta Lubań z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Lubań

9771

2183 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatku za warunki pracy

9772

2184 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach nr IV/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

9773

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2185 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

9773

UCHWAŁY RAD GMIN:

2186 –

Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów

9779

2187 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Bogaczowice

9786

2188 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciepłowody

9800

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2189 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lipca 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych “Dozamel” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

9814

OBWIESZCZENIE:

2190 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 21 lipca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mieroszowie i Rady Gminy w Walimiu przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2003 r.

9818

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 23,00 zł