2173

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie Statutu Gminy Ząbkowice Śląskie

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Ząbkowice Śląskie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały: nr II/5/96 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ząbkowice Śl.; nr XI/94/99 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz nr VII/55/2001 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ DOMINIK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 maja 2003 r. (poz. 2173)

STATUT GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

 

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa:

1) ustrój Gminy Ząbkowice Śląskie,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i komisji Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie,

4) tryb pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich,

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie,

6) zasady korzystania i dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Ząbkowice Śl.,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Ząbkowice Śląskie,

3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie,

4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie,

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Ząbkowic Śląskich,

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Ząbkowice Śląskie.

R o z d z i a ł II

Gmina

§ 3

1. Gmina Ząbkowice Śląskie jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4

1. Gmina położona jest w Powiecie Ząbkowickim, w Województwie Dolnośląskim i obejmuje obszar 148 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.

§ 5

1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6

1. Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie posiada herb, którego wzór określa załącznik nr 2 do Statutu.

2. Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie posiada hejnał, którego układ melodyczny określa załącznik nr 3 do Statutu.

3. Zastrzega się prawo używania herbu oraz hejnału Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie do wyłącznej dyspozycji organów gminy lub jednostek podporządkowanych gminie, z uwzględnieniem ustępu 4 niniejszego paragrafu.

4. W okolicznościach szczególnych, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej, Burmistrz może użyczyć prawa do używania herbu lub hejnału Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie. Jeśli użyczenie służy celom komercyjnym, Burmistrz może ustalić z tego tytułu opłatę.

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miasto Ząbkowice Śląskie.

R o z d z i a ł III

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 9

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1, powinny określać w szczególności:

1) obszar,

2) granice,

3) siedzibę władz,

4) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10

Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych gminy prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

§ 11

Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 12

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/126/03 z dnia 17 lipca 2003 r. stwierdzono nieważność § 12 ust. 1).

2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

3. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§ 13

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy oraz ich granice stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

R o z d z i a ł IV

R o z d z i a ł V

R o z d z i a ł VI

R o z d z i a ł VII

Zasady działania klubów radnych

§ 106

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 107

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 108

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 109

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

§ 110

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 111

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 112

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 113

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

R o z d z i a ł VIII

Tryb pracy Burmistrza

§ 114

Burmistrz wykonuje:

1) uchwały Rady,

2) jemu przypisane zadania i kompetencje,

3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,

4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 115

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 116

Komisje Rady mogą zaprosić Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 117

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 114 – § 116 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

R o z d z i a ł IX

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 118

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 119

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 120

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w Wydziale Organizacyjnym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2, są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

4. W celu uzyskania informacji i wglądu do dokumentów organów gminy i jej komisji obywatel składa w sekretariacie Urzędu wniosek, w którym należy określić:

a) przedmiot sprawy, której dotyczy uzyskanie informacji,

b) przybliżoną datę odbytego posiedzenia organów gminy lub jej komisji.

5. Dokumenty wymienione w § 120 pkt 1 i 2 należy udostępnić w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku, z wyłączeniem dokumentów, które zawierają informacje podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

6. W przypadku spraw złożonych i wymagających wyjaśnień lub przetworzenia danych dokumenty należy udostępnić w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku powiadamiając o tym stronę.

§ 121

Realizacja uprawnień określonych w § 119 i 120 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu.

§ 122

Uprawnienia określone w § 119 i 120 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,

2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

załączniki