Wrocław, 11.06.2003 r..

Nr 78

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1658 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Sulistrowice

6369

1659 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Świeradów Zdrój dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

6372

1660 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Świeradów Zdrój dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

6377

1661 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie obniżenia i zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku utworzenia nowych, stałych miejsc pracy na terenie Gminy Góra oraz innych zwolnień

6377

1662 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

6378

1663 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 329/XXVII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału Miasta Jelenia Góra na stałe obwody głosowania

6383

1664 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/II/02 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

6384

1665 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatku i opłat lokalnych w drodze inkasa

6384

1666 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w gminie Oborniki Śląskie, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej

6386

1667 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych

6386

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1668 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Świerzawa

6387

1669 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Świerzawa

6403

1670 –

Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i ich wynagrodzenia

6403

UCHWAŁY RAD GMIN:

1671 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

6404

1672 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 38/XI/01 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

6405

1673 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

6405

1674 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 47/VI/2003 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15 lutego 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 14/III/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości

6407

1675 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 48/VI/03 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15 lutego 2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości jako łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

6407

1676 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso na terenie gminy Miękinia

6408

1677 –

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso*

6410

1678 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

6410

1679 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej*

6411

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

1680 –

zawarte w dniu 30 kwietnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Międzylesie w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

6412

INFORMACJA:

1681 –

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie powołania członków Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

6413

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 14,60 zł