Wrocław, 29.04.2003 r..

Nr 49

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1153 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Inżynierskiej we Wrocławiu.

3784

1154 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki Zdrój.

3790

1155 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Świdnicy.

3808

1156 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XI/134/99 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne będące w zasobach mieszkaniowych Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

3823

1157 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Lubinie.

3824

1158 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad otrzymywania bezpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością – pomocy społecznej w formie gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z miasta Złotoryja w 2003 r.

3825

1159 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.

3826

UCHWAŁY RAD GMIN:

1160 –

Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarny Bór i Borówno.

3829

1161 –

Rady Gminy Głogów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

3860

1162 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał organu stanowiącego dotyczących utworzenia Sołectw na terenie gminy Lewin Kłodzki.

3861

1163 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malczyce.

3866

1164 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych, stawek opłat obowiązujących na terenie gminy Malczyce za składowanie nieczystości na wysypisku komunalnym w miejscowości Rusko pobieranych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach.

3871

1165 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat z tytułu usuwania odpadów komunalnych na terenie wsi gminy Malczyce.

3871

1166 –

Rady Gminy Czernica z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

3872

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO:

1167 –

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/2/96 Zgromadzenia Związku z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad ich stosowania w komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy.

3874

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:

1168 –

z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2003 r. prognozy kwoty długu.

3875

1169 –

z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Kowary na 2003 rok prognozy kwoty długu.

3876

1170 –

z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Stara Kamienica na 2003 rok prognozy kwoty długu.

3877

POROZUMIENIE:

1171 –

zawarte w dniu 16 kwietnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Kłodzko w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

3878

SPRAWOZDANIE:

1172 –

roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002.

3879

INFORMACJA:

1173 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu.

3883

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 23,90 zł