Wrocław, 28.03.2003 r..

Nr 29

TREŚĆ:
Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

773 –

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie

2381

774 –

Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra

2381

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

775 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Żmigród w miejscowościach: Żmigródek, Borki, Garbce, Radziądz, Gatka, Korzeńsko, Chodlewo, Przywsie, Dębno, Laskowa, Bukolewo, Osiek Wielki, Osiek Mały, Książęca Wieś, Ruda Żmigrodzka, Jamnik, Niezgoda oraz miasta Żmigród

2382

776 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 14 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr 25/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Żmigród w miejscowościach: Żmigródek, Borki, Garbce, Radziądz, Gatka, Korzeńsko, Chodlewo, Przywsie, Dębno, Laskowa, Bukolewo, Osiek Wielki, Osiek Mały, Książęca Wieś, Ruda Żmigrodzka, Jamnik, Niezgoda oraz miasta Żmigród

2388

777 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu

2388

778 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Niemcza

2390

779 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kudowa Zdrój

2391

780 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom

2406

781 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

2418

782 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty stałej za wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

2424

783 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Oleśnicy

2424

784 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych w Oleśnicy

2425

785 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 15 w Szpitalu w Świebodzicach

2426

UCHWAŁY RAD GMIN:

786 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Śleszów, gmina Żórawina

2427

787 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

2432

788 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa

2432

789 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2434

790 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały organu stanowiącego dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki

2440

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

791 –

zawarte w dniu 28 lutego 2003 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Wrocławskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku

2441

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

792 –

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej Głogów

2443

793 –

z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Ścinawa na 2003 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

2444

794 –

z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Polkowice na 2003 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

2445

795 –

z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Krotoszyce na 2003 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

2446

796 –

z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Mieroszów na 2003 rok prognozy kwoty długu

2247

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 18,00 zł