Wrocław, 16.10.2002 r..

Nr 218

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2982 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Świdnica, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych

18627

2983 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy i miasta Lwówek Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

18627

2984 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

18628

2985 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów na obszarze wiejskim gminy i miasta Lwówek Śląski

18630

2986 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/152/2000 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Zawidów, ustalenia ich granic i numerów

18630

2987 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

18631

2988 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona do granic administracyjnych miasta w Jaworze

18632

2989 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w dokonanym podziale gminy Żmigród na stałe obwody głosowania

18644

2990 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie gminy Oborniki Śląskie

18645

2991 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 0150/XXXVI/345/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie gminy Oborniki Śląskie

18646

2992 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta położonych w rejonie ul. Strażackiej oraz Sienkiewicza

18647

2993 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów

18652

2994 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru przeznaczonego na cele zabudowy produkcyjno-usługowej, położonego w rejonie ul. Dworcowej w Żarowie

18654

2995 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka

18657

2996 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 września 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

18662

2997 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 12 września 2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału

18663

2998 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 20 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/123/2000 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 4 września 2000 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Pieszyce

18664

UCHWAŁY RAD GMIN I MIAST:

2999 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania przez Zarząd Gminy i Miasta udziałów w spółkach

18664

3000 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

18665

UCHWAŁY RAD GMIN:

3001 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych

18787

3002 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/197/2002 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych .

18788

3003 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 10 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie dotyczącego korzystania z usług publicznych w zakresie dostarczania wody oraz obowiązków wobec odbiorców usług

18788

3004 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 11 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Bielawa

18794

INNY AKT PRAWNY:

DECYZJA:

3005 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Cukrowni “Głogów” S.A. z siedzibą w Głogowie

18810

    

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 38,68 zł