Wrocław, dnia 27 czerwca 2001 r.

Nr 66

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

823 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/00 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale socjalne w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lądek Zdrój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2585

824 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/213/01 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/00 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale socjalne w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lądek Zdrój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2585

825 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Sobótka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2586

826 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/391/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej właścicielom mieszkań wykupionych od gminy Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2604

827 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu należności za okres nieobecności w domu pomocy społecznej, szczegółowych zasad ustalania kosztów utrzymania w domach oraz sposobu i trybu postępowania w tych sprawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2605

828 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/261/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Lubinie i określenia sposobu ustalenia opłat dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2606

829 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych gminy Wałbrzych i ustalenia zasad ich pobierania . . . . . . . . . . . . . . . .

2608

830 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/261/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Lubinie i określenia sposobu ustalenia opłat dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2610

831 –

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na terenie gminy Boguszów-Gorce . . . . . . . . . . .

2611

832 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2612

833 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie miasta Piechowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2614

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

834 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy i miasta Środa Śląska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2614

835 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i znakowania zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2640

836 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokalu mieszkalnego i socjalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2640

837 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmian w statucie miasta i gminy Świerzawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2641

838 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta i gminy Świerzawa . . . . . . .

2643

UCHWAŁY RAD GMIN:

839 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Długołęka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2645

840 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2648

841 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 241/XXVIII/2000 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 16 grudnia 2000 r. . . . . . . . . .

2649

842 –

Rady Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie gminy Sulików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2649

843 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Długołęka, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów . . .

2650

844 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Kostomłoty . . . .

2651

845 –

Rady Gminy w Złotoryi z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2652

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

846 –

z dnia 25 maja 2001 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miejskim w Ziębicach a Zarządem Powiatu w Ząbkowicach Śląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2652

DECYZJA:

847 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Cukrowni “Głogów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Głogowie . . . . . . . . . . . .

2654

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

 

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

 

2)

w punktach sprzedaży:

   

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

   

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

   

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

   

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

 

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,16 zł