Wrocław, 26.10.2001 r..

Nr 139

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

 1764–

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oławskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1765–

Rady  Miejskiej  w  Ząbkowicach  Śląskich  z  dnia  26  stycznia  2001 r.  w  sprawie miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  górniczego  złoża „Braszowice II”

 

 1766–

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr V/20/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości  opłaty  targowej  oraz  zwolnień  z  opłaty  na  terenie  miasta  i  gminy Jelcz-Laskowice

 

 1767–

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/198/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do  wynagrodzenia,  nagród  i  zasad  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

 

 1768–

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/2001 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/198/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

 

 1769–

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia

 

 1770–

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/243/2000 Rady Miejskiej Dzierżoniowa dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

 

 1771–

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/44/99 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 6 maja 1999 r.

 

 1772–

Rady  Miejskiej  Bielawy z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bielawa

 

 1773–

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna 

 

 1774–

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Boguszowa-Gorc

 

 1775–

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2001  r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/202/01 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Boguszowa-Gorc

 

 1776–

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu gminy Stronie Śląskie

 

 1777–

Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska

 

 1778–

Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części  wsi  Czechy  w  gminie  Jaworzyna Śląska

 

 1779–

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia ilości punktów, zasad lokalizacji i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska

 

 1780–

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie gminy Jaworzyna Śląska

 

 1781–

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

 

 1782–

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 6 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Ziębice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

 1783–

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie miasta Polanica Zdrój

 

 1784–

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 16,56 zł