Wrocław, 19.10.2001 r..

Nr 134

TREŚĆ:

Poz.:

 

UCHWALY RAD MIEJSKICH:

1726 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5922

1727 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w planie szczegó3owym zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka . . . . . . . . . . . . . .

5922

1728 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka . . . . . .

5926

UCHWALY RAD MIAST I GMIN:

1729 –

Rady Gminy i Miasta Wegliniec z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie okreolenia liczby punktów sprzeda?y napojów alkoholowych zawieraj1cych powy?ej 4,5% alkoholu
(z wyj1tkiem piwa), do spo?ycia poza miejscem sprzeda?y jak i w miejscu sprzeda?y, zasad usytuowania miejsc sprzeda?y napojów alkoholowych, warunków sprzeda?y napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu spo?ywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta i gminy Wegliniec . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5929

1730 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 wrzeonia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oródmieocia i czeoci wschodniej miasta Prusice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5930

UCHWALY RAD GMIN:

1731 –

Rady Gminy —órawina z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa3y z dnia 28 lutego 1997 r. nr XXIV/162/97 w sprawie zasad sprzeda?y i usytuowania punktów sprzeda?y napojów alkoholowych oraz ich liczby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5942

1732 –

Rady Gminy Jordanów Ol1ski z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie szczegó3owych zasad utrzymywania czystooci i porz1dku na terenie gminy Jordanów Ol1ski . . . . . . . . . . . .

5942

1733 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chojnów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5947

1734 –

Rady Gminy w Marciszowie z dnia 10 wrzeonia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marciszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5948

1735 –

Rady Gminy —órawina z dnia 27 wrzeonia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5965

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 12,85 zł