Wrocław, 16.10.2001 r..

Nr 131

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

 1695 –

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wrocławskiego  

 5814

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1696 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wąsosza 

 5815

 1697 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 czerwca 2001 r. o zmianie uchwały nr XXVI/448/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 7 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wałbrzych

 5825

 1698 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Kłodzko 

 5825

 1699 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/97/99 z dnia 8 czerwca 1999 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych gazu ziemnego „LIPOWIEC” i „LPOWIEC-E” w gminie Góra

 5845

 1700 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 września 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału

 5845

 1701 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 września 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie przez Przewodniczącego Zarządu Miasta Kłodzka bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 

 5846

 1702 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Legnicę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród  

 5846

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

 1703 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nieruchomości dotkniętych powodzią z lipca i sierpnia 2001 roku 

 5847

UCHWAŁY RAD GMIN:

 1704 –

Rady Gminy Borów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Borek Strzeliński

 5848

 1705 –

Rady  Gminy  Dzierżoniów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dzierżoniów

 5850

 1706 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Roztocznik

 5851

 1707 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części środkowo-zachodniej wsi Bielany Wrocławskie  

 5855

 1708 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Miękinia, położonego w obrębie Brzezina, obejmującego działki nr 202 i 209 oraz przyległe drogi

 5861

 1709 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 17 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Malczyce

 5865

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

 1710 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/411A/141/W/3/2001/RW

 5865

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,86 zł