D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 21 sierpnia 2000 r. Nr 30

Treść:

Poz.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 501

nr XVI/241/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 359, 357/3, 357/4 oraz części działek nr 357/2, 656 i 658 położonych w obrębie geodezyjnym 6 “Hutnik” w Głogowie .......................................................................................

1489

poz. 502

nr XVII/259/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 500/2 (uprzednio część działki
nr 500), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 540 (uprzednio część działki nr 500 i 521
), części działek nr 521/2 (uprzednio część działki nr 521) i 573 (uprzednio część działki nr 487) położonych w obrębie V “Kościuszki” w Głogowie ................................

1492

poz. 503

nr XXII/413/00 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 317 przy ul. Wolności
w Świebodzicach z przeznaczeniem na cele handlu i usług ..............

1495

poz. 504

nr XXIII/116/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żarów ..............................

1498

poz. 505

nr XXXVIII/214/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin stałych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 października 2000 r. ...............................................................................

1498

poz. 506

nr XXI/217/2000 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w gminie Góra ...........................

1501

poz. 507

nr XXVI/260/2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla miasta Legnicy ........

1503

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

poz. 508

nr XXV/120/2000 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia stałych numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta i gminy Wleń .........................................................................

1506

poz. 509

nr 149 Rady Gminy i Miasta w Ścinawie z dnia 28 lipca 2000 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy i miasta Ścinawa ....................................................................

1507

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 510

nr XVII/181/99 Rady Gminy Długołęka z dnia 1 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Długołka...............................................................

1508

poz. 511

nr XXVIII/115/2000 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka ........

1512

poz. 512

nr XXIX/119/2000 Rady Gminy Długołęka z dnia 9 sierpnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka................................................................................

1512

poz. 513

nr XV/175/2000 Rady Gminy Oława z dnia 26 kwietnia 2000 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr X/93/99 z dnia 17 września 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów ......................

1513

DECYZJA:

poz. 514

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2000 r.
nr OWR-820/335-A/19/2000/I/CP zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą
w Bolesławcu ....................................................................................

1513

OBWIESZCZENIE:

poz. 515

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie sprostowania błędów w tekstach aktów prawnych ogłoszonych
w wojewódzkim dzienniku urzędowym ............................................

1516

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362