Poz. 502

UCHWAŁA NR XVII/259/2000

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 28 marca 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 500/2 (uprzednio część działki nr 500), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 540 (uprzednio część działki nr 500 i 521), części działek nr nr 521/2 (uprzednio część działki nr 521) i 573 (uprzednio część działki nr 487) położonych
w obrębie V “Kościuszki” w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 500/2 (uprzednio część działki nr 500), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 540 (uprzednio część działki nr 500 i 521), części działek nr nr 521/2 (uprzednio część działki nr 521) i 573 (uprzednio część działki nr 487) położonych w obrębie V “Kościuszki”
  w Głogowie.
 2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polna -–Kościuszki w Głogowie, uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XLVII/386/98 z 24 marca 1998 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 90 z 11 maja 1998 r.
 3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie działki 540, części działek nr 500/2, 521/2 i 573 (uprzednio oznaczone numerami jak w § 1 ust. 1) stanowiących dotychczas część pasów drogowych ulic Polnej, Cybisa i łączącej je drogi dojazdowej na poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej
  niskiej intensywności położonych przy ul. Cybisa i ozn
  aczonych na załączniku graficznym do uchwały symbolami 5a MN i 8a MN.
 4. Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu
  w postaci załącznika graficznego w skali 1 : 500.

Rozdział 2

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

§ 2

Dla terenu 5a MN ustala się:

 1. Teren wyłącza się z działki nr 521/2 (uprzednio działki
  nr 521) stanowiącej pas drogowy ul. Polnej i dołącza się do działki nr 499 leżącej przy ul. Cybisa 17, użytkowanej jako zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności.
 2. Użytkowanie terenu jak w stanie istniejącym – jako ogródek przydomowy.
 3. Wjazd wyłącznie z ul. Cybisa.
 4. Sieć wodociągową biegnącą wzdłuż dotychczasowej granicy terenu z ulicą Polną należy przenieść w miejsce wskazane na załączniku graficznym.

§ 3

Dla terenu 8a MN ustala się:

 1. Teren istniejącej jednorodzinnej szeregowej zabudowy mieszkaniowej z możliwością wykorzystania parterów na nieuciążliwe usługi komercyjne.
 2. Dopuszcza się docelowo nadbudowę poddaszy użytkowych jednorodnych dla całego zespołu budynków.
 3. Działkę nr 540 (uprzednio część działki nr 500 i 521), części działek nr nr 500/2 (uprzednio część działki nr 500), i 521/2 (uprzednio część działki nr 521) dołącza się odpowiednio do działek nr nr 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 i 508 z utrzymaniem ich dotychczasowego użytkowania jako ogródki przydomowe.
 4. Wjazdy na poszczególne działki wyłącznie z ul. Cybisa.
 5. Sieć wodociągową biegnącą wzdłuż dotychczasowej granicy terenu z ulicą Polną należy przenieść w miejsce wskazane na załączniku graficznym.

§ 4

Dla terenu 1a KL ustala się:

 1. Ulica lokalna osiedlowa – ul. Polna. Szerokość w liniach rozgraniczenia – zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym. Szerokość jezdni 7,0 m.
 2. Część pasa drogowego ul. Polnej tj. część działek nr 521/2 i 540 (uprzednio część działki nr 521) włącza się do terenu 8a MN wg ustaleń § 3, pkt 3.
 3. Jezdnia asfaltowa. Chodniki z trwałych elementów, np. polbruku. Uzbrojenie inżynieryjne nadziemne i podziemne adaptuje się ze stanu istniejącego. Sieć wodociągową przebiegającą wzdłuż dotychczasowej linii rozgraniczającej
  ul. Polną od północy należy przenieść w obręb chodnika, wzdłuż granicy z poszerzonym terenem
  8a MN.

§ 5

Dla terenu 3a KD ustala się:

 1. Ulica dojazdowa łącząca ul. Polną z ul. Cybisa. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia 10,0 m, szerokość jezdni
  6,0 m wraz z obustronnymi chodnikami szer. 2,0 m
  .
 2. Część pasa drogowego ulicy dojazdowej tj. część działek
  nr 500/2 i 540 (uprzednio część działki nr 500) włącza się do terenu
  8a MN wg ustaleń § 3, pkt 3.
 3. Jezdnia asfaltowa. Chodniki z trwałych elementów, np. polbruku. Uzbrojenie inżynieryjne nadziemne i podziemne adaptuje się ze stanu istniejącego. Sieć wodociągową przebiegającą wzdłuż dotychczasowej linii rozgraniczającej
  ul. Polną z ulicą
  3a KD należy przenieść jak pokazano na załączniku graficznym.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 6

Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość, skutkiem uchwalenia planu wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa pobiera decyzją jednorazową opłatę, równą 0 % wzrostu wartości nieruchomości. Powyższe dotyczy części pasów drogowych ulic Polnej i ulicy dojazdowej włączonych na podstawie planu do sąsiednich terenów mieszkaniowych 3a MN i 8a MN.

§ 7

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych, związanych z przebudową sieci wodociągowej, nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 8

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9

 1. Z dniem wejścia planu w życie wygasają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polna – Kościuszki w Głogowie o którym mowa w § 1 pkt 2 dotyczące terenów objętych niniejszym planem.
 2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

EUGENIUSZ PATYK

 

Załącznik do uchwały Nr XVII/259/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 marca 2000 r.