D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 30 maja 2000 r. Nr 19

Treść:

Poz.

ZARZĄDZENIA WOJEWODY:

poz. 317

nr 61 z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okręgu wyborczym nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

967

poz. 318

nr 62 z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Marciszowie, w okręgu wyborczym nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

968

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 319

nr IV/70/98 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obejmującego obszar działek nr ewid. 26/4 i 26/8 położonych we wsi Osetno Małe . . . . . . . . . . . . . . . . . .

969

poz. 320

nr XVI/117/2000 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębowiec w gminie Ziębice . . . . . . . . . . . . .

972

poz. 321

nr XVI/118/2000 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bożnowice w gminie Ziębice . . . . . . . . . . . . .

975

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

poz. 322

nr XX/116/2000 Rady Miasta i Gminy Bierutów z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół w mieście i gminie Bierutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

978

DECYZJA:

poz. 323

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2000 r. nr OWR-820/373-A-II/9/2000/DT zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

979

INFORMACJE:

poz. 324

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr PCC/613/S/692/U/3/2000 w sprawie wykreślenia za zgodą Cukrowni “Jawor” S.A. z siedzibą przy ulicy Starojaworskiej 104 w Jaworze punktu dotyczącego standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

983

poz. 325

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr PCC/285/S/1209/U/3/2000 w sprawie wykreślenia za zgodą Cukrowni “Świdnica” S.A. z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 1 w Pszennie punktu dotyczącego standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

983

poz. 326

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr PCC/615/S/1560/U/3/2000 i OCC/163/S/1560/U/3/2000 w sprawie wykreślenia za zgodą Pol-Miedź Trans Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie punktu dotyczącego standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem . .

984

poz. 327

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr PCC/681/S/1707/U/3/2000 w sprawie wykreślenia za zgodą Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód Aquakonrad S.A. z siedzibą w Iwinach punktu dotyczącego standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

984

poz. 328

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr PCC/442/S/361/U/3/2000 i OCC/120/S/361/U/3/2000 w sprawie wykreślenia za zgodą Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Techników 8 w Jelczu-Laskowicach punktu dotyczącego standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem . . . . . . . . . . . . . . . .

985

POSTANOWIENIE:

poz. 329

nr 17/2000 Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Miejskiej w Radkowie przed upływem kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

985

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362