naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 27.05.2004 r.

Nr 97

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1710 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Zasad Przyznawania Stypendiów Starosty Lwóweckiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lwóweckiego.

8893

1711 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/14/2004 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia zasad przyznawania Stypendiów Starosty Lwóweckiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lwóweckiego.

8896

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1712 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVI/174/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2004 rok, zarządzenia jej poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XX/2/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.

8896

1713 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy osiedla.

8897

1714 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego oraz określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego.

8899

1715 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

8906

1716 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

8907

1717 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych od roku szkolnego 2004/2005 i granic ich obwodów.

8908

1718 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/99 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Kłodzku.

8909

1719 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych.

8909

1720 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem.

8910

1721 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

8910

1722 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/100/95 Rady Miejskiej w Górze z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie miasta i gminy Góra.

8911

1723 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Zgorzelec.

8911

1724 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżki wysokości wskaźników procentowych przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego w Gminie Bardo .

8912

1725 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Bardo.

8912

1726 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa Zdrój.

8913

1727 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

8913

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1728 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie.

8914

UCHWAŁY RAD GMIN:

1729 –

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

8915

1730 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych.

8916

1731 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Młynica obejmującego działki: 258, 259, 260, 261, 262 wraz z przyległymi drogami i rowami.

8916

1732 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Słupice.

8919

1733 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8923

1734 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/04 Rady Gminy Gromadka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8923

1735 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej wsi Wysoka – obszar A.

8924

1736 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dalków.

8933

1737 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzików.

8935

1738 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaworzyce.

8937

1739 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gostyń.

8939

1740 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabik.

8941

1741 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłobuczyn.

8943

1742 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytów.

8945

1743 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koźlice.

8947

1744 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurów Wielki.

8949

1745 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mieszków.

8951

1746 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śrem.

8953

1747 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchowice.

8955

1748 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witanowice.

8957

1749 –

Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/207/02 odnośnie zasad zwrotu wydatków w części lub całości od świadczeniobiorcy przeznaczonych na usługi opiekuńcze, świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu oraz dożywianie dzieci i młodzieży.

8959

1750 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Żórawina podjęta przez Osobę pełniącą funkcję Rady Gminy.

8959

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 26,60 zł