naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 23.01.2004 r.

Nr 14

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

275 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Strupina, w powiecie trzebnickim, oraz na terenie niektórych miejscowości powiatu wołowskiego.

1217

276 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Dolnośląskiego nr 11 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Budzów w powiecie ząbkowickim, nr 15 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Sieroszów w powiecie ząbkowickim, nr 40 z dnia 3 października 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Sokolniki, w powiecie dzierżoniowskim.

1218

UCHWAŁY RAD POWIATU:

277 –

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.

1218

278 –

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/24/2003 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu.

1228

279 –

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wałbrzyskiego.

1230

280 –

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad ustalania stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wałbrzyskiego.

1232

281 –

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność powiatu.

1233

282 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych.

1234

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

283 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Zawidów.

1236

284 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXII/229/00 z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

1249

285 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/103/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia planu sieci zespołów szkół oraz zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Gminy Radków.

1250

286 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy i Miasta w Sobótce nr XLVII/345/98 z dnia 28 maja 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka.

1250

287 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Sulistrowice.

1251

288 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w obrębie wsi Sulistrowice.

1253

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

289 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/197/00 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 8 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów: przyznawania dodatków za wysługę lat dla nauczycieli, przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, przyznawania nagród nauczycielom, określającego zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, przyznawania dodatków za warunki pracy, przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska funkcyjne w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach, określający zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

1255

290 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/64/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/197/00 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 8 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów: przyznawania dodatków za wysługę lat dla nauczycieli, przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, przyznawania nagród nauczycielom, określającego zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, przyznawania dodatków za warunki pracy, przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska funkcyjne w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach, określający zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

1256

UCHWAŁY RAD GMIN:

291 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Lewin Kłodzki.

1257

292 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Lewin Kłodzki.

1258

293 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej.

1258

294 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 406/LI/2002 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 2 października 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Mysłakowice.

1260

295 –

Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania opłat za umieszczenie reklam na gruntach stanowiących mienie komunalne Gminy.

1260

INNE AKTY PRAWNE

OBIWESZCZENIE:

296 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wińsku przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2004 r.

1261

SPRAWOZDANIE:

297 –

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok w powiecie oławskim.

1261

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 70 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena 23,90 zł