Wrocław, 05.12.2003 r..

Nr 220

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3162 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

20120

3163 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2004 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

20124

3164 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora Zespołu Szkół, dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i pozostałych stanowisk kierowniczych w Zespole Szkół, szkołach podstawowych i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli – pedagogów zatrudnionych w Zespole Szkół i szkołach podstawowych

20124

3165 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

20125

3166 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie

20127

3167 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/365/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie Polkowice

20127

UCHWAŁY RAD GMIN:

3168 –

Rady Gminy Głogów z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów – Obręb Ruszowice

20128

3169 –

Rady Gminy Głogów z dnia 26 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 54/11 w Borku

20134

3170 –

Rady Gminy w Kobierzycach z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębów Bielany Wrocławskie i Wysoka

20137

3171 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bolesławiec

20147

3172 –

Rady Gminy Rudna z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudna

20160

3173 –

Rady Gminy Rudna z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

20161

3174 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów

20163

POROZUMIENIA:

3175 –

z dnia 24 listopada 2003 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Piława Górna w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

20165

3176 –

z dnia 25 listopada 2003 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Dzierżoniów w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

20166

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

3177 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 24 listopada 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach przeprowadzonych w dniu 23 listopada 2003 r.

20167

3178 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Rady Miejskiej Wrocławia

20167

3179 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie wykazu Spółek Wodnych i ich związków, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku 2003

20168

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 15,20 zł