Wrocław, 24.11.2003 r..

Nr 215

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3075 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/364/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polkowice

19602

3076 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/38/03 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

19603

3077 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Wojcieszów

19603

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3078 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego, w tym terenu górniczego “Chwalimierz II” w gminie Środa Śląska, obejmującej działki w obrębie Chwalimierz

19604

3079 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska dla jednostek urbanistycznych A, B, C, D, E, G oraz części jednostki F

19608

3080 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ustalenia limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2004

19669

3081 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 16 października 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości

19670

3082 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Prusice

19670

UCHWAŁY RAD GMIN:

3083 –

Rady Gminy Kotla z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli

19672

3084 –

Rady Gminy Kotla z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kotla

19674

3085 –

Rady Gminy Kotla z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej gminy Kotla

19678

3086 –

Rady Gminy Kotla z dnia 29 października 2003 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej

19679

3087 –

Rady Gminy Borów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

19680

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3088 –

z dnia 17 listopada 2003 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Miasta Wrocławia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków

19681

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 20,60 zł