Wrocław, 17.10.2003 r..

Nr 199

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2819 –

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ząbkowickiego.

18678

2820 –

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubińskiego.

18681

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2821 –

Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubawka.

18682

2822 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla złoża piaskowca ciosowego w obrębie Skała.

18699

2823 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

18703

2824 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/246/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oleśnicy.

18706

2825 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsi Wojnarowice.

18707

2826 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

18710

2827 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr VI/44/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę.

18710

2828 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 24 września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Leśna.

18711

2829 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Szklarska Poręba.

18727

2830 –

Rady Miasta Lubań z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/84/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. Rady Miasta Lubań w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

18728

UCHWAŁY RAD GMIN:

2831 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Domaszczyn.

18728

2832 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szczodre.

18733

2833 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części obszaru położonego we wsi Długołęka.

18738

2834 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 11 września 2003 r. w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy sołectwa Sobkowice.

18744

2835 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

18747

2836 –

Rady Gminy w Sulikowie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

18748

2837 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 26 września 2003 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu sołectwa Stanięcice.

18748

2838 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych stałych na składowisku gminnym .

18751

2839 –

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.

18752

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

2840 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy.

18753

2841 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Techniczno-Socjalnych Jelcz-Laskowice, przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.

18761

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 21,70 zł