Wrocław, 02.09.2003 r..

Nr 143

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

2417 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzylesiu

11874

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2418 –

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Ząbkowickiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

11875

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2419 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek numer 1 i 3 AM 17, obręb Milicz

11877

2420 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Biała Woda w rejonie przełęczy Puchaczówka

11884

2421 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej gminy Wąsosz

11889

2422 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Legnicy

11890

2423 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pieszyce

11893

2424 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Jeleniej Góry

11909

2425 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lipca 2003 r. zmieniająca Statut Legnicy

11911

2426 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Brukowej i części ulicy Partyzantów

11912

2427 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i drogom na obszarze miasta Legnicy

11914

2428 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Ignacego Paderewskiego

11921

UCHWAŁY RAD GMIN:

2429 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagiewniki

11923

2430 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice

11924

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

2431 –

z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2003 rok prognozy kwoty długu

11928

2432 –

z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Walim na 2003 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

11929

2433 –

z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jedlina Zdrój na 2003 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

11930

2434 –

z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

11931

2435 –

z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego Gminy Łagiewniki na rok 2003

11932

SPRAWOZDANIE:

2436 –

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej za rok 2002

11933

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 16,90 zł