Wrocław, 13.03.2003 r..

Nr 23

TREŚĆ:
Poz.:

 

ROZPORZĄDZENIA:

617 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Budzów, w powiecie ząbkowickim.

1977

618 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Głobice, w powiecie górowskim .

1977

619 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Dolnośląskiego .

1978

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

620 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lwóweckiego .

1978

621 –

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Złotoryjskiego .

1991

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

622 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jaworzyna Śląska .

1992

623 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/299/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami Gminy Bielawa .

2006

624 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa .

2006

UCHWAŁY RAD GMIN:

625 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej we wschodniej części obszaru wsi Suchy Dwór .

2009

626 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy Święta Katarzyna .

2014

627 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Domaniów .

2015

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

628 –

z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Bolesławiec na 2003 rok prognozy kwoty długu .

2029

629 –

z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Leśna na 2003 rok prognozy kwoty długu .

2030

630 –

z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Świerzawa oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta i gminy na 2003 rok prognozy kwoty długu .

2031

631 –

z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Szklarska Poręba oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta na 2003 rok prognozy kwoty długu .

2032

632 –

z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Lubomierz na 2003 rok prognozy kwoty długu .

2033

633 –

z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2003 rok prognozy kwoty długu .

2034

634 –

z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Lubina na 2003 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu .

2035

635 –

z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok prognozy kwoty długu Gminy Męcinka .

2036

636 –

z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Złotoryja na 2003 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy .

2037

637 –

z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok prognozy kwoty długu Miasta Złotoryja .

2038

638 –

z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kotla na 2003 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu .

2039

POROZUMIENIE:

639 –

zawarte w dniu 28 lutego 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Głuszyca w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych .

2040

SPRAWOZDANIA:

640 –

Starosty Lwóweckiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Lwóweckim za rok 2002 .

2041

641 –

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2002 .

2042

OBWIESZCZENIA:

642 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej, do Rady Gminy Kobierzyce i do Rady Gminy Święta Katarzyna przeprowadzonych w dniu 2 marca 2003 r. .

2045

643 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Rady Powiatu w Miliczu, Rady Powiatu w Środzie Śląskiej, Rady Powiatu Trzebnickiego, Rady Miejskiej Wrocławia, Rady Miasta Oleśnicy, Rady Miejskiej w Oławie, Rady Miejskiej Strzelina, Rady Miasta i Gminy Trzebnica oraz Rady Miejskiej w Wołowie .

2047

INFORMACJA:

644 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej “TERMAL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie .

2049

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,00 zł