Wrocław, 03.02.2003 r..

Nr 11

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

266 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Oleśnickiemu, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

829

267 –

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

834

268 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym

837

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

269 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 września 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oborniki Śląskie

838

270 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXVII/356/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 września 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oborniki Śląskie

850

271 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/398/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 1999 roku w sprawie ustalenia stawki czynszowej najmu lokali stanowiących własny zasób mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o

850

272 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 9 października 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Brzeg Dolny

851

273 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu targowym

859

274 –

Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Legnicy

859

275 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Oleśnicy

864

276 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

865

277 –

Rady Miasta Świeradowa Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

866

278 –

Rady Miasta Świeradowa Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży , warunków sprzedaży napojów alkoholowych, wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych

866

UCHWAŁY RAD GMIN:

279 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu wsi Zamienice

867

280 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki Nr 139, 140/2 we wsi Mściwojów

882

281 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki Nr 75 i 59/1 część we wsi Drzymałowice

885

282 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki Nr 125/5 część i 125/7 część we wsi Niedaszów

888

283 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki Nr 261/1 część we wsi Snowidza

892

284 –

Rady Gminy w Platerówce z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Platerówka punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zakazie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach ze względu na ich charakter

895

285 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr VII/62/2000 Rady Gminy w Olszynie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

895

286 –

Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Borów

896

287 –

Rady Gminy w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych

900

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
WE WROCŁAWIU:

288 –

z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Zgorzelec na 2003 rok prognozy kwoty długu

901

289 –

z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Chocianów

902

290 –

z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Marciszów na 2003 rok prognozy kwoty długu

903

291 –

z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok prognozy kwoty długu Gminy Głogów

904

292 –

z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie miasta Legnicy na 2003 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

905

293 –

z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok prognozy kwoty długu Gminy Rudna

906

294 –

z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Świeradów Zdrój na 2003 rok prognozy kwoty długu

907

295 –

z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok prognozy kwoty długu Gminy Warta Bolesławiecka

908

296 –

z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2003 rok prognozy kwoty długu

909

OBWIESZCZENIA:

297 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów ponownych do Rady Miasta i Gminy we Wleniu w okręgu wyborczym Nr 14

910

298 –

Wojewody Dolnośląskiego z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin “Kwisa” z siedzibą w Lubaniu

910

SPRAWOZDANIE:

299 –

Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

911

INFORMACJA:

300 –

O decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia oraz zmiany koncesji dla Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

911

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 20,60 zł