Wrocław, 13.01.2003 r..

Nr 1

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Wszemirów, w powiecie trzebnickim

4

ZARZĄDZENIA:

2 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu Wałbrzyskiego .

4

3 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotym Stoku .

5

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój .

6

5 –

Rady Miejskiej Szczawnia Zdroju z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Szczawna Zdroju .

6

6 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/135/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

7

7 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Żarów .

8

8 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 7/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych .

9

9 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 8/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych .

9

10 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 9/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów .

10

11 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 11/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

10

12 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 43/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wydzierżawiania gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Strzegom

11

13 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usy-tuowania na terenie gminy Bardo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

11

14 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za wywóz nieczystości płynnych

12

15 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXVII/270/02 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2002–2006 zasady wynajmowania lokali .

12

16 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Nowa Ruda miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

13

17 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie polityki czynszowej dotyczącej zasobów mieszkaniowych Gminy Chocianów .

15

18 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Chocianów.

17

19 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania przez Burmistrza lokalami użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych oraz ustalenia stawek czynszu za te lokale .

22

20 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/269/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Góra .

22

21 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXII/229/00 z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

24

22 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie dopłaty do ceny wody dla gospodarstw domowych .

25

23 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych odprowadzanych z gospodarstw domowych

25

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

24 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Prochowice .

26

25 –

Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Trzebnica

26

UCHWAŁY RAD GMIN:

26 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 10 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kunice .

27

27 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

27

28 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/175/01 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 września 2001 roku w sprawie Statutu Gminy Niechlów .

36

29 –

Rady Gminy Borów z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borów .

36

30 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Kobierzyce .

50

31 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kondratowice

58

32 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kondratowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .

61

33 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały organu stanowiącego dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Lewin Kłodzki .

62

34 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały organu stanowiącego dotyczącej ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lewin Kłodzki .

62

35 –

Rady Gminy Borów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości na terenie gminy na rok 2003 .

63

36 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Marcinowice

63

37 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/151/00 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminów określających ogólne warunki i zasady przyznawania i wypłat dodatków do wynagrodzeń i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum Gminy Marcinowice

64

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

38 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Elektrowni Turów z siedzibą w Bogatyni

65

INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

39 –

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kamiennej Górze .

70

40 –

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej “BEPEC” sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie .

70

41 –

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu .

71

42 –

o decyzji odmawiającej zmiany decyzji z dnia 25 września 2001 r. nr OWR-820/9279--A/14/2001/I/HC dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu .

72

43 –

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Żmigród prowadzącej działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żmigrodzie

73

44 –

o decyzji nr WCC/934C/252/W/OWR/2002/MB z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany koncesji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu .

73

45 –

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Spółka z o.o .

74

46 –

o decyzji nr OWR-820/252-A/15/2002/IV/AŁ .

75

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,10 zł