Wrocław, 18.10.2002 r..

Nr 220

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

3009 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 49 z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Rościszów, w powiecie dzierżoniowskim

18954

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3010 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/375/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brzeg Dolny

18955

3011 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 września 2002 r. w sprawie określenia czynszu dla zasobów mieszkaniowych TBS w Gminie Polkowice, realizowanych przez Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach

18957

UCHWAŁY RAD GMIN:

3012 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach publicznych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

18958

3013 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 – 2006

18959

3014 –

Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 4 września 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Legnickie Pole

18963

3015 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krotoszyce

18979

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

3016 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego MVV EPS Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

18980

3017 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Przemkowie

18984

INFORMACJE:

3018 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OCC/163A/1560/W/OWR/2002/TT z dnia 1 października 2002 r. w sprawie odmówienia cofnięcia koncesji na obrót ciepłem przedsiębiorstwu POL – MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

18988

3019 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/615B/1560/W/OWR/2002/TT z dnia 1 października 2002 r. w sprawie o cofnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej przedsiębiorstwu POL – MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

18988

3020 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

18989

3021 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2002 r w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

18990

PROTOKÓŁ:

3022 –

Wyniku referendum gminnego sporządzony przez Gminną Komisję do spraw Referendum Gminnego w Polkowicach

18990

    

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 12,93 zł