Wrocław, 02.09.2002 r..

Nr 185

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

2612 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej – zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miejscowości Głogów, w województwie dolnośląskim

14515

2613 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 39 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Gorzesław, w powiecie oleśnickim

14515

2614 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 36 z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Walim, w powiecie wałbrzyskim

14516

2615 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne i zespół przyrodniczo-krajobrazowy

14516

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2616 –

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad podziału stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w 2002 r

14518

2617 –

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości

14518

2618 –

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Strzelińskiego

14519

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2619 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice

14521

2620 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

14523

2621 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz stawek w przypadku zastępczego usuwania i unieszkodliwiania odpadów

14523

2622 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wojcieszów

14524

2623 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miliczu

14532

2624 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karpacz

14538

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2625 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/01 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Prusice

14542

 UCHWAŁY RAD GMIN:

2626 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotowice

14542

2627 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice, gmina Święta Katarzyna

14552

2628 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

14568

2629 –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce obejmującego obszar działek określonych w § 1

14570

2630 –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce obejmującego obszar działek określonych w § 1

14637

2631 –

Rady Gminy Borów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borów

14652

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2632 –

zawarte w dniu 24 czerwca 2002 r. pomiędzy Gminą Oleśnica a Powiatem Oleśnickim w sprawie przekazania dotacji na zakup wyposażenia Szpitala im. J. Dietla w Oleśnicy

14665

INFORMACJE:

2633 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/134-C/21/2001/III/JJ z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego SA z siedzibą w Wałbrzychu

14666

2634 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/3789/W/OWR/2002/HC i nr OCC/3789/W/OWR/2002/HC z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie umorzenia postępowań o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz w zakresie obrotu ciepłem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego sp. z o.o. w Brzegu Dolnym

14667

2635 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/200-A/4/2002/IV/HC z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia współczynników korekcyjnych Xw w taryfie dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy sp. z o.o.

14667

2636 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/134-A/7/2002/IV/JJ z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia współczynników korekcyjnych Xw w taryfie dla ciepła Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego SA z siedzibą w Wałbrzychu

14668

2637 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/491A/1699/W/7/OWR/ /2002/TT z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie o cofnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej “Termet” Spółce Akcyjnej z siedzibą w Świebodzicach

14669

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 33,39 zł