Wrocław, 7.06.2002 r..

Nr 128

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1754 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania w niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz określenia sankcji za naruszenie niektórych warunków przebywania w strefie nadgranicznej w województwie dolnośląskim

9812

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1755 -

Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

9814

1756 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Sobótka

9814

1757 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu od terenów położonych we wsi Strzegomiany

9817

1758 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w zakresie działek nr 15/4 i 15/6 położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki

9820

1759 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

9823

1760 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

9825

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1761 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów

9825

UCHWAŁY RAD  GMIN:

1762 -

Rady Gminy Lubin z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian o Statutu Gminy Lubin

9844

1763 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, w gimnazjach i przedszkolach gminnych, określenia zasad udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli uczących przedmiotów w różnym wymiarze godzin

9844

1764 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach obrębów: Domaszczyn oraz Szczodre

9845

1765 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagów

9850

1766 -

Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania nazwy dla nowotworzonej ulicy w Jeżowie Sudeckim

9852

1767 -

Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania nazwy dla nowotworzonej ulicy w Jeżowie Sudeckim

9854

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

1768 -

z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2002 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy w Dziadowej Kłodzie

9856

1769 -

z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2002 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Ciepłowody

9857

1770 -

z dnia 21 maja 2002 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2002 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

9858

1771 -

z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2002 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Oława

9859

1772 -

z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2002 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Twardogóra

9860

1773 -

z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2002 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Dzierżoniów

9861

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 14,95 zł