Wrocław, 09.05.2002 r..

Nr 72

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY:

1392 –

Zgromadzenia Związku Komunalnego “Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki” z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie budżetu Związku Komunalnego “Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki” na rok 2002

6453

1393 –

Zgromadzenia Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie budżetu Związku Gmin “Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2002 rok

6454

1394 –

Zarządu Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Związku Komunalnego “Wodociąg Lisowice” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego w 2001 r.

6460

1395 –

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2002

6461

1396 –

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego na rok 2002

6495

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 14,65 zł