Wrocław, dnia 17 kwietnia 2001 r.

Nr 33

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

335 -

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez powiatowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1146

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

336 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1146

337 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Jelcz-Laskowice . . . . . . . . .

1154

338 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Chwałowice, obejmującego działkę nr 124/1 oraz część działek nr 125dr, 228dr . . . . . . . . . . . . .

1169

339 -

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIX/163/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności . . . . . . . . . .

1173

340 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia obwodów
i planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1173

UCHWAŁY RAD GMIN:

341 -

Rady Gminy w Złotoryi z dnia 23 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1174

342 -

Rady Gminy w Złotoryi z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum
w Lubiatowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1175

343 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sporządzenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka w obrębie wsi Borowa, dla obszaru działki nr ew. 284 AM2, o pow. 0,59 ha . . . . . . . . . . . . . .

1175

344 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów . . .

1179

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

345 -

o decyzji Prezesa Regulacji Energetyki nr PCC/442A/361/W/3/2001/RW . . . . . . . . . .

1179

346 -

o decyzji Prezesa Regulacji Energetyki nr WCC/490A/1964/W/3/2001/MJ i PCC/ /515B/1964/W/3/2001/MJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1180

 

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

 

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

 

2)

w punktach sprzedaży:

 

 

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

 

 

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

 

 

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

 

 

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

 

PL ISSN 0239-8362

Cena 10,06 zł