Wrocław, dnia 14.08.2001 r.

Nr 95

TREŚĆ:

Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

 1245 –

z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Szczytna
i innych miejscowościach powiatu kłodzkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4176

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

 1246 –

z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4177

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 1247 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4178

 1248 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany statutu powiatu średzkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4180

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1249 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4180

 1250 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie . . .

 4181

 1251 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I”, „Hutnik II”, ”Słoneczne”, „Sportowe” w Głogowie u zbiegu ulic Norwida i Budowlanych . . . . . . . .

 4192

 1252 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie granic i numerów obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4196

 1253 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz zasad spłaty należności wynikających ze sprzedaży mieszkań i budynków po byłym PFZ (Państwowym Funduszu Ziemi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4196

 1254 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Miłoszyce, działki nr ew.: 74/1 i 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4197

 1255 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 15 w Szpitalu Rejonowym im. dr Jana Mikulicza w Świebodzicach . .

4212

 1256 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa, na terenie miasta Świebodzice . . . . . . . . . . . . . . . .

 4212

 1257 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem komunalnym gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4213

UCHWAŁA RADY GMINY:

 1258 –

Rady Gminy Głogów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów – obręb Ruszowice
dz. nr 681/2 i 233/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4214

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

 1259 –

zawarte w dniu 29 marca 2001 r. pomiędzy Gminą Miasta Lubań a Powiatem Lubańskim i Komendą Powiatową Policji w Lubaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4218

 

DECYZJA:

 

 1260 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą
w Wałbrzychu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4219

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,56 zł