1251

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I”, „Hutnik II”, „Słoneczne”, „Sportowe” w Głogowie u zbiegu ulic Norwida i Budowlanych

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej Głogowa nr X/182/99 z dnia 28 września 1999 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania osiedla „Hutnik I”, „Hutnik II”, „Słoneczne”, „Sportowe” w Głogowie – uchwala się, co następuje:

 

 


R o z d z i a ł  I

Przepisy ogólne

§ 1

1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 32/3, 32/10, 32/13 (uprzednio część działki nr 32/11), 664 (uprzednio działki nr nr 32/6, 32/7, 32/8 oraz część działki nr 32/11) położonych w obrębie „Hutnik” przy ulicy Norwida i Budowlanych w Głogowie.

2.  Plan wymieniony  w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I”, „Hutnik II”, „Słoneczne”, „Sportowe” w Głogowie, uchwalonego przez Miejską Radę w Głogowie uchwałą nr XLIX/419/98 z 19 maja 1998 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 13,
poz. 101 z 5 czerwca 1998 r.

3.  Przedmiotem planu jest kształtowanie zasad zabudowy, obsługi komunikacyjnej i wielkości parkingu na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo wielorodzinne z nieuciążliwymi usługami komercyjnymi.

4.  Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego w skali 1:500.

R o z d z i a ł  II

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów
wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 2

Dla terenu 3bMW/UC ustala się:

1.  Teren zabudowy mieszkalno-usługowej netto. Zabudowa mieszkalna wielorodzinna o wysokości od trzech do maksymalnie pięciu kondygnacji z wbudowanymi nieuciążliwymi usługami komercyjnymi w parterach od strony ciągu pieszego w ul. Norwida i Budowlanych.

2.  Budynki należy sytuować:

a) od strony ul. Norwida w obowiązującej linii zabudowy – nawiązującej do zabudowy istniejącej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) od strony ul. Budowlanych (teren 69 KZ) z zachowaniem nieprzekraczalnej linii, wyznaczonej przez wschodnią granicę działki nr 664, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

c)  linie zabudowy od wnętrza kwartału do ustalenia w projekcie budowlanym, według przepisów szczególnych.

Kontur budynku pokazany na rysunku planu należy traktować jako zalecany, nieobowiązujący.

3.  Ustala się kształtowanie zabudowy w więcej niż jednej bryle i o zróżnicowanej wysokości tak, by projektowana kubatura miała od maksymalnie pięciu kondygnacji przy istniejącej zabudowie ul. Norwida do trzech w skrzydle usytuowanym wzdłuż ul. Budowlanych. Architektura projektowanych budynków ze względu na wyeksponowanie działki od strony ul. Budowlanych powinna mieć charakter indywidualny i nawiązywać do sąsiedniej zabudowy przy ulicach Norwida i Budowlanych. Dopuszcza się sytuowanie w parterach nieuciążliwych usług komercyjnych. Wejścia do lokali usługowych od strony ulic Norwida i Budowlanych, do klatek schodowych mieszkalnych – od wnętrza międzyblokowego. Dopuszcza się sytuowanie miejsc postojowych i garaży w kondygnacjach piwnicznych.

4.  Ustala się obowiązek zachowania trasy istniejącego ciągu pieszego w formie przejścia publicznego w parterze budynku, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

5.  Od strony 3bKSP należy przewidzieć urządzenia gospodarcze, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi projektowanego budynku (śmietnik, placyk gospodarczy itp.).

6.  Dojazd do budynków z terenu 3bKSP. Dopuszcza się wykorzystanie ul. Norwida jako dojazdu obsługującego lokale użytkowe w parterach.

7.  Przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu 3bMW/UC – rozwiązania w zakresie komunikacji winny być określone w obszarze łącznie z terenem 3bKSP.

§ 3

Dla terenu 3bKSP ustala się:

1.  Dojazd do projektowanych na terenie 3bMW/UC budynków oraz parking dla mieszkańców i lokali usługowych.

2.  Dojazd i wyjazd od strony istniejącej drogi wewnętrznej na osiedlu, jak pokazano na rysunku planu. Dopuszcza się wjazd i wyjazd z ul. Budowlanych – wyłącznie jako prawoskrętów – za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

3.  Ilość miejsc postojowych ustalić, wykorzystując maksymalnie możliwości terenu z przeznaczeniem min. 5% jego powierzchni na zieleń.

§ 4

Dla terenu 3bKSA ustala się:

Części terenu przystanku miejskiej komunikacji autobusowej przy ul. Budowlanych – adaptacja bez zmian z możliwością jego przebudowy i rozbudowy w granicach określonych liniami rozgraniczającymi, uwidocznionymi na rysunku planu.

§ 5

Ustala się następujące zasady uzbrojenia inżynieryjnego terenu:

1.  Uzbrojenie w media z istniejących sieci.

2.  Przyłącza należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez właścicieli lub użytkowników sieci.

3.  W terenie 3bKSA i 3bKSP dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

R o z d z i a ł  III

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 6

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych. Obowiązek powiadomienia Służb Archeologicznych bezzwłocznie po dokonaniu odkrycia. W razie potrzeby, zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 7

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 8

1.  Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe”, o którym mowa w § 1 pkt 2 dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.

2.  Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 9

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość – w związku z uchwaleniem niniejszego planu – wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

EUGENIUSZ PATYK


 


 

  

 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2001 r. (poz. 1251)