Wrocław, dnia 08.06.2001 r.

Nr 56

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 635 

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 67/2 – obręb Pieszyce Dolne . . . . . . . . .

 2158

 636 

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2162

 637 

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Polkowice 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . .

 2163

 638 

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej w Oławie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2163

 639 

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr X/55/99 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia gminnego planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2164

 640 

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu miasta i gminy Chocianów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2165

 641 

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie . . . . . . . . . . . . .

 2165

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

 642 

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Środa Śląska, położonego przy ulicy Mostowej nr 21, obejmującego część działki nr 120, przeznaczonego pod lokalizację mieszkalnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2166

 643 

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2170

 644 

Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobach mienia komunalnego . . . . . . . . . . . .

 2170

 645 

Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zmianie uchwały
nr XI/65/97 z dnia 30 stycznia 1997 r. Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, trybu wydawania i cofania zezwoleń, warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Lubawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2172

UCHWAŁY RAD GMIN:

 646 

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice zatwierdzonym uchwałą nr 265/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2173

 647 

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś zatwierdzonym uchwałą
nr 215/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2176

 648 

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Trójca zatwierdzonym uchwałą
nr 266/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2178

 649 

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów zatwierdzonym uchwałą
nr 263/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2180

 650 

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce zatwierdzonym uchwałą nr 214/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2182

 651 

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jerzmanki zatwierdzonym uchwałą
nr 264/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2184

 652 

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2001 r. o wprowadzeniu zmian do uchwały nr 316/98 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia gospodarcze . . . . . . .

 2186

 653 

Rady Gminy w Marciszowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVI/204/00 Rady Gminy w Marciszowie z dnia 15 grudnia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2186

 654 

Rady Gminy Oława z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 494/160 w Stanowicach, gmina Oława

 2187

UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO:

 655 

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/2/96 Zgromadzenia KZK z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad ich stosowania w komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy . . . . . . . . .

 2193

 656 

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/2/2001 Zgromadzenia KZK z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad ich stosowania w komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy . .

 2193

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

 657 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmiany w statucie Związku Gmin „Bychowo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2194

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 12,27 zł