Wrocław, dnia 29 marca 2001r.

Nr 26

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

259 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 listopada 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów . . . . . . .

973

260 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

978

261 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zmiany statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

978

UCHWAŁY RAD GMIN:

262 –

Rady Gminy w Dobroszycach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce, obejmującej obszar dz. nr 338/3, z przeznaczeniem na tereny eksploatacji powierzchniowej kruszywa naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

979

263 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce w obrębie Gaworzyce i Koźlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

983

264 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . . .

986

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

265 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/975/9279/W/3/2001/MJ . . . .

987

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 6,22 zł