Wrocław, 21 marca 2001 r.

Nr 23

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

218 –

z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zabezpieczenia przeciw-epizootycznego w związku z zagrożeniem województwa dolnośląskiego pryszczycą . .

874

219 –

z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie gminy Kłodzko
i powiatu kłodzkiego w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego .

875

220 –

z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie gminy Lewin Kłodzki i powiatu kłodzkiego w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

875

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

221 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 października 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka – Wyspa Piasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

876

222 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie zmian budżety gminy miejskiej Głogów na rok 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

897

223 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w statucie Miasta i Gminy Syców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

224 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

225 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie ceny żyta dla celów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

901

226 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz w roku 2001 . . . . . . . . .

901

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

227 –

Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/XXXI/2000 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie opłat targowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

902

UCHWAŁY RAD GMIN:

228 –

Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 78/2, 79/5, 79/8 i 79/11
w Kłobuczynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

902

229 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XII/119/ /2000 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 78/2, 79/5, 79/8 i 79/11 w Kłobuczynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

905

230 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Starków, gmina Kłodzko – działka nr 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

905

231 –

Rady Gminy Kotla z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Kotla . . . . . . .

909

POSTANOWIENIE:

232 –

Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołania Rady Gminy Podgórzyn przed upływem kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

910

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

233 –

z dnia 6 marca 2001 r. zmieniająca termin obowiązywania taryfy dla ciepła 1/99 Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

911

OBWIESZCZENIE:

234 –

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2001 r. o wynikach wyborów uzupełaniających do Rady Gminy Oleśnica przeprowadzonych w dniu 4 marca 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

914

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł