Wrocław, 15.11.2001 r..

Nr 151

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2012–

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/54/99 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kamiennogórskiego

7071

2013–

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia zasad podziału stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w 2001 r.

7072

2014–

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/54/99 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kamiennogórskiego .

7073

2015–

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 25 października 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/251/2001 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głogowskiego .

7073

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2016–

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej .

7074

2017–

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXVII/190/01 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

7074

2018–

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleśnicy

7075

2019–

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 4 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, oraz warunki sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Ścinawa

7087

2020–

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2001 r. w sprawie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

7088

2021–

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

7088

2022–

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta Zawidowa .

7089

2023–

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia liczby, zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży i kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami na terenie gminy Zawidów .

7090

2024–

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .

7091

2025–

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne świadczone przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie

7094

2026–

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzanie ścieków do kanalizacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz oczyszczania ulic pobieranych przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie

7095

2027–

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów

7096

2028–

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nieruchomości dotkniętych powodzią z lipca i sierpnia 2001 r.

7097

2029–

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Miłoszyce, działki nr 122/2, 524/23, 524/24, 176 .

7097

2030–

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach

7104

2031–

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XI/50/93 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 7 października 1993 r. w sprawie ilości oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Oława

7109

2032–

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 października 2001 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych świadczących opiekę całodobową

7109

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

2033–

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

7110

UCHWAŁY RAD GMIN:

2034–

Rady Gminy Lubin z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

7111

2035–

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 14 września 2001 r. w sprawie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości

7111

2036–

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15 września 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały
nr 286/XXXV/01 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 12 czerwca 2001 r.

7113

2037–

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy

7113

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2038–

zawarte w dniu 8 października 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Środzie Śląskiej a Zarządem Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska

7114

DECYZJA:

2039–

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 października 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła SKT Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu .

7118

OBWIESZCZENIA:

2040–

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 29 października 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława

7122

2041–

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2001 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście aktu prawnego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

7123

INFORMACJA:

2042–

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2001 r. o wykreśleniu z dniem 15 października 2001 r. z rejestru Związków Międzygminnych Związku Międzygminnego “Konsorcjum Turystyczne Szóstka” z siedzibą w Szczytnej

7123

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 14,55 zł