2027

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla miasta Złotoryja liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

a) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 30 punktów,

b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 25 punktów.

§ 2

Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:

– w zakładach pracy,

– w szkołach i innych zakładach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych,

– w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej,

– w obiektach kultu religijnego,

– w obiektach komunikacji publicznej.

§ 3

Ustala się następujące warunki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

– w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winna być uwidoczniona informacja o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,

– w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu,

– nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych typu kiosków RUCH, gdzie sprzedaż prowadzona jest przez okienko,

– podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży musi posiadać pomieszczenie lub teren ogrodzony o minimalnej powierzchni 20 m2 oraz toaletę,

– nie wydaje się zezwoleń punktom małej gastronomii o charakterze obwoźnym.

§ 4

Traci moc uchwała nr XII/121/93 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
EUGENIUSZ POŻAR